Kopyala - Yapıstırmaca [site linkleri hariç]

Konu, 'Off-Topic' kısmında KOStark tarafından paylaşıldı.

 1. KOStark

  KOStark Başarili Üye Kayıtlı Üye

  Cok kolay bir oyun ... Herkez en son ne kopyalayıp yapıstırdıgını yazıcak Birkac kosul var ..

  * Küfür olmamasına dikkat ediniz ..

  * Eger msn adresiyse sansürleyebilirsiniz (xxx.@xxx.com )

  Kopyala Yapıstır Combinasyonu ( CTRL + V )
  İyi eglenceler http://www.*******.net/images/smilies/ho.png

  anil@xxx.net http://www.*******.net/images/smilies/hihi.png en son


  forum dı?ı link eklemek yasak..
 2. 4BlackStorm

  4BlackStorm Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Kopyala - Yapıstırmaca [site linkleri hariç]

  ?ansa bo? çıktı :(

  (Önemli Olan Katılmaktı. :F )
 3. idephis

  idephis Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Kopyala - Yapıstırmaca [site linkleri hariç]

  patch1300.zip Kopyalamı?ım bir mü?terime Oto patch ayarlarken kalmı? herhalde:)
 4. KOStark

  KOStark Başarili Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Kopyala - Yapıstırmaca [site linkleri hariç]

  Kod:
  // DlgTexture.cpp : implementation file
  //
  
  #include "stdafx.h"
  #include "UIE.h"
  #include "DlgTexture.h"
  #include "..\N3Base\N3UIDef.h"
  #include "MainFrm.h"
  
  #ifdef _DEBUG
  #define new DEBUG_NEW
  #undef THIS_FILE
  static char THIS_FILE[] = __FILE__;
  #endif
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // CDlgTexture dialog
  
  
  CDlgTexture::CDlgTexture(CWnd* pParent /*=NULL*/)
    : CDialog(CDlgTexture::IDD, pParent)
  {
    //{{AFX_DATA_INIT(CDlgTexture)
    m_RadioEditMode = 0;
    //}}AFX_DATA_INIT
    m_pTexViewer = new CTexViewer;
    m_iImageTypeCount = 0;
    ZeroMemory(m_szImageTypeNames, sizeof(char)*MAX_IMAGETYPE*_MAX_PATH);
    m_hAccelTable = NULL;
  }
  
  CDlgTexture::~CDlgTexture()
  {
    if (m_pTexViewer) {delete m_pTexViewer; m_pTexViewer = NULL;}
  }
  
  void CDlgTexture::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
  {
    CDialog::DoDataExchange(pDX);
    //{{AFX_DATA_MAP(CDlgTexture)
    DDX_Control(pDX, IDC_COMBO_IMAGETYPE, m_ImageType);
    DDX_Radio(pDX, IDC_RADIO_SELECT, m_RadioEditMode);
    //}}AFX_DATA_MAP
  }
  
  
  BEGIN_MESSAGE_MAP(CDlgTexture, CDialog)
    //{{AFX_MSG_MAP(CDlgTexture)
    ON_WM_CREATE()
    ON_WM_SIZE()
    ON_WM_DESTROY()
    ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO_SELECT, OnRadioSelect)
    ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO_ZOOM, OnRadioZoom)
    ON_BN_CLICKED(IDC_RADIO_HAND, OnRadioHand)
    ON_BN_DOUBLECLICKED(IDC_RADIO_ZOOM, OnDoubleclickedRadioZoom)
    ON_CBN_SELCHANGE(IDC_COMBO_IMAGETYPE, OnSelchangeComboImagetype)
    ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON_AUTOSELECT_H, OnButtonAutoselectH)
    ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON_AUTOSELECT_V, OnButtonAutoselectV)
    //}}AFX_MSG_MAP
    ON_MESSAGE(UM_UPDATE_INFO, OnUpdateInfo)
  END_MESSAGE_MAP()
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // CDlgTexture message handlers
  
  int CDlgTexture::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct) 
  {
    if (CDialog::OnCreate(lpCreateStruct) == -1)
      return -1;
    
    ASSERT(m_pTexViewer);
    if (FALSE == m_pTexViewer->Create(NULL, "TexViewer", WS_CHILD|WS_VISIBLE, CRect(0,0,0,0), this, 1000)) return -1;
    
    return 0;
  }
  
  BOOL CDlgTexture::OnInitDialog() 
  {
    CDialog::OnInitDialog();
    
    if (m_iImageTypeCount>0)
    {
      m_ImageType.ShowWindow(SW_SHOW);
      int i;
      for (i=0; i<m_iImageTypeCount; ++i)  m_ImageType.AddString(m_szImageTypeNames);
      m_ImageType.SetCurSel(0);
      m_pTexViewer->SetImageTypeIndex(0);
    }
    else m_ImageType.ShowWindow(SW_HIDE);
    Resize();
  
    m_hAccelTable = LoadAccelerators(AfxGetInstanceHandle(), MAKEINTRESOURCE(IDR_ACCEL_DLGTEXTURE));
  
    return TRUE; // return TRUE unless you set the focus to a control
           // EXCEPTION: OCX Property Pages should return FALSE
  }
  
  void CDlgTexture::OnSize(UINT nType, int cx, int cy) 
  {
    CDialog::OnSize(nType, cx, cy);
    Resize();  
  }
  
  void CDlgTexture::OnDestroy() 
  {
    CDialog::OnDestroy();
    
    if (m_pTexViewer) m_pTexViewer->DestroyWindow();
    
  }
  
  void CDlgTexture::OnSelchangeComboImagetype() 
  {
    ASSERT(m_pTexViewer && m_ImageType.GetCurSel() >=0);
    m_pTexViewer->SetImageTypeIndex(m_ImageType.GetCurSel());
    
  }
  
  void CDlgTexture::OnOK() 
  {
    ASSERT(m_pTexViewer);
    if (m_iImageTypeCount>0)
    {  // ¸??Î ???? ?????? ?Ç?ú?? ????
      int i;
      for (i=0; i<m_iImageTypeCount; ++i)
      {
        if (-1 == m_pTexViewer->GetImageRect(i).left)
        {
          CString str, strLBText;
          m_ImageType.GetLBText(i, strLBText);
          str.Format("%s?Ç ?????? ?????ÇÁö ??????´?´?.", strLBText);
          MessageBox(str);
          return;
        }
      }
      CDialog::OnOK();
    }
    else
    {
      if (-1 != m_pTexViewer->GetSelectedRect().left)  CDialog::OnOK();
      else MessageBox("?????? ???? ?ÇÁö ??????´?´?.");
    }
  }
  
  void CDlgTexture::SetTexture(LPCTSTR pszFileName)
  {
    if (m_pTexViewer) m_pTexViewer->SetTexture(pszFileName);
  }
  
  void CDlgTexture::OnRadioSelect() 
  {
    if (NULL == m_pTexViewer) return;
    CTexViewer::eEDITMODE eEditMode = m_pTexViewer->SetEditMode(CTexViewer::EDITMODE_SELECT);
    if (CTexViewer::EDITMODE_SELECT != eEditMode)
    {  // ¸??? ?????â ?Ç??
      UpdateData(TRUE);
      m_RadioEditMode = eEditMode;
      UpdateData(FALSE);
    }
  }
  
  void CDlgTexture::OnRadioZoom() 
  {
    if (NULL == m_pTexViewer) return;
    CTexViewer::eEDITMODE eEditMode = m_pTexViewer->SetEditMode(CTexViewer::EDITMODE_ZOOM);
    if (CTexViewer::EDITMODE_ZOOM != eEditMode)
    {  // ¸??? ?????â ?Ç??
      UpdateData(TRUE);
      m_RadioEditMode = eEditMode;
      UpdateData(FALSE);
    }
  }
  
  void CDlgTexture::OnDoubleclickedRadioZoom() 
  {
    if (NULL == m_pTexViewer) return;
    if (m_pTexViewer) m_pTexViewer->Zoom(1.0f);
  }
  
  void CDlgTexture::OnRadioHand() 
  {
    if (NULL == m_pTexViewer) return;
    CTexViewer::eEDITMODE eEditMode = m_pTexViewer->SetEditMode(CTexViewer::EDITMODE_HAND);
    if (CTexViewer::EDITMODE_HAND != eEditMode)
    {  // ¸??? ?????â ?Ç??
      UpdateData(TRUE);
      m_RadioEditMode = eEditMode;
      UpdateData(FALSE);
    }
  }
  
  LRESULT  CDlgTexture::OnUpdateInfo(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
    if (NULL == m_pTexViewer) return 0;
    CWnd* pStatic = GetDlgItem(IDC_STATIC_INFO);
    if (NULL == pStatic) return 0;
  
    CPoint  ptImage = CPoint((short)HIWORD(lParam), (short)LOWORD(lParam) );
    CRect  rcSelected = m_pTexViewer->GetSelectedRect();
    CRect  rcTmp = rcSelected;
    if (rcTmp.left > rcTmp.right) {rcSelected.left = rcTmp.right; rcSelected.right = rcTmp.left;}
    if (rcTmp.top > rcTmp.bottom) {rcSelected.top = rcTmp.bottom; rcSelected.bottom = rcTmp.top;}
    CString strPos, strRect, strAll;
    if (wParam) strPos.Format("X : %d\nY : %d\n", ptImage.x, ptImage.y);
    else strPos.Format("X :\nY :\n");
  
    if (-1 == rcSelected.left) strRect.Format("Left :\nTop :\nRight :\nBottom :\nWidth :\nHeight :\n");
    else strRect.Format("Left : %d\nTop : %d\nRight : %d\nBottom : %d\nWidth : %d\nHeight : %d\n",
      rcSelected.left,rcSelected.top,rcSelected.right,rcSelected.bottom,rcSelected.Width(),rcSelected.Height());
    strAll = strPos + strRect;
    
    pStatic->SetWindowText(strAll);
    return 0;
  }
  
  // control?é ´??? ??Ä?
  void CDlgTexture::Resize()
  {
    CWnd* pOKBtn = GetDlgItem(IDOK);
    CWnd* pCancelBtn = GetDlgItem(IDCANCEL);
    if (pOKBtn && pCancelBtn)
    {
      CMainFrame* pFrm = (CMainFrame*)AfxGetMainWnd();
      const int iOffset = 3;
      CRect rc, rcClient;
      GetClientRect(&rcClient);
      CWnd* pWnd = NULL;
      pWnd = GetDlgItem(IDC_STATIC_INFO);
      pWnd->GetWindowRect(&rc);
  
      // texture window ??Ä?
      int iTexViewerWidth = rcClient.Width()-rc.Width()-iOffset;
      int iTexViewerHeight = rcClient.Height();
      if (iTexViewerWidth<0) iTexViewerWidth = 0;
      else if (iTexViewerWidth > pFrm->m_Eng.s_DevParam.BackBufferWidth) iTexViewerWidth = pFrm->m_Eng.s_DevParam.BackBufferWidth;
      if (iTexViewerHeight<0) iTexViewerHeight = 0;
      else if (iTexViewerHeight > pFrm->m_Eng.s_DevParam.BackBufferHeight) iTexViewerHeight = pFrm->m_Eng.s_DevParam.BackBufferHeight;
      m_pTexViewer->MoveWindow(0, 0, iTexViewerWidth, iTexViewerHeight);
  
      // ?ö?°?é ??Ä?
      pWnd = GetDlgItem(IDC_STATIC_INFO);
      pWnd->GetWindowRect(&rc);
      CPoint ptCtrl(rcClient.Width()-rc.Width(), 0);
      pWnd->MoveWindow(ptCtrl.x, ptCtrl.y, rc.Width(), rc.Height());   ptCtrl.y += rc.Height();
  
      pWnd = GetDlgItem(IDC_RADIO_SELECT);
      pWnd->GetWindowRect(&rc);
      pWnd->MoveWindow(ptCtrl.x, ptCtrl.y, rc.Width(), rc.Height());   ptCtrl.y += rc.Height();
      pWnd = GetDlgItem(IDC_RADIO_ZOOM);
      pWnd->GetWindowRect(&rc);
      pWnd->MoveWindow(ptCtrl.x, ptCtrl.y, rc.Width(), rc.Height());   ptCtrl.y += rc.Height();
      pWnd = GetDlgItem(IDC_RADIO_HAND);
      pWnd->GetWindowRect(&rc);
      pWnd->MoveWindow(ptCtrl.x, ptCtrl.y, rc.Width(), rc.Height());   ptCtrl.y += rc.Height();
      
      if (m_iImageTypeCount>0)
      {
        pWnd = GetDlgItem(IDC_BUTTON_AUTOSELECT_H);
        pWnd->ShowWindow(SW_SHOW);
        pWnd->GetWindowRect(&rc);
        pWnd->MoveWindow(ptCtrl.x, ptCtrl.y, rc.Width(), rc.Height());   ptCtrl.y += rc.Height();
        pWnd = GetDlgItem(IDC_BUTTON_AUTOSELECT_V);
        pWnd->ShowWindow(SW_SHOW);
        pWnd->GetWindowRect(&rc);
        pWnd->MoveWindow(ptCtrl.x, ptCtrl.y, rc.Width(), rc.Height());   ptCtrl.y += rc.Height();
  
        m_ImageType.GetWindowRect(&rc);
        m_ImageType.MoveWindow(ptCtrl.x, ptCtrl.y, rc.Width(), rc.Height());   ptCtrl.y += rc.Height();
      }
  
      ptCtrl.y = rcClient.bottom;
      pOKBtn->GetWindowRect(&rc);
      pOKBtn->MoveWindow(ptCtrl.x, ptCtrl.y-rc.Height(), rc.Width(), rc.Height());   ptCtrl.y -= rc.Height();
      pCancelBtn->GetWindowRect(&rc);
      pCancelBtn->MoveWindow(ptCtrl.x, ptCtrl.y-rc.Height(), rc.Width(), rc.Height());   ptCtrl.y -= rc.Height();
    }
  }
  
  BOOL CDlgTexture::GetSelectedUVRect(struct __FLOAT_RECT* pFRect) const
  {
    if (NULL == m_pTexViewer) return FALSE;
    return m_pTexViewer->GetSelectedUVRect(pFRect);
  }
  
  void CDlgTexture::SetSelectedUVRect(const __FLOAT_RECT* pFRect)  // Çö?ç ?????? UVÁÂÇ? ?Ö?â
  {
    if (NULL == m_pTexViewer) return;
    m_pTexViewer->SetSelectedUVRect(pFRect);
  }
  
  CRect CDlgTexture::GetSelectedRect() const
  {
    if (NULL == m_pTexViewer) return CRect(-1,-1,-1,-1);
    return m_pTexViewer->GetSelectedRect();
  }
  
  void CDlgTexture::SetImageTypes(int iCount, char** pszNames)
  {
    ASSERT(0 == m_iImageTypeCount && iCount<=MAX_IMAGETYPE && m_pTexViewer);
    if (0 > iCount || NULL == pszNames) return;
    m_pTexViewer->SetImageTypeCount(iCount);
    m_iImageTypeCount = iCount;
  
    int i;
    for (i=0; i<iCount; ++i) lstrcpy(m_szImageTypeNames, pszNames);
  }
  
  CRect CDlgTexture::GetImageRect(int iIndex, __FLOAT_RECT* pUVRect)
  {
    ASSERT(m_pTexViewer);
    CRect rc = m_pTexViewer->GetImageRect(iIndex);
    CSize TexSize = m_pTexViewer->GetTexSize();
    if (pUVRect)
    {
      ZeroMemory(pUVRect, sizeof(__FLOAT_RECT));
      if (TexSize.cx > 1 && TexSize.cy > 1)
      {
        pUVRect->left = (float)rc.left/(TexSize.cx);
        pUVRect->right = (float)rc.right/(TexSize.cx);
        pUVRect->top = (float)rc.top/(TexSize.cy);
        pUVRect->bottom = (float)rc.bottom/(TexSize.cy);
      }
    }
    return rc;
    
  }
  
  void CDlgTexture::OnButtonAutoselectH() 
  {
    ASSERT(m_pTexViewer);
    CString strErrMsg;
    if (FALSE == m_pTexViewer->AutoMultiRectSelect(TRUE, strErrMsg))
    {
      MessageBox(strErrMsg);
    }  
  }
  
  void CDlgTexture::OnButtonAutoselectV() 
  {
    ASSERT(m_pTexViewer);
    CString strErrMsg;
    if (FALSE == m_pTexViewer->AutoMultiRectSelect(FALSE, strErrMsg))
    {
      MessageBox(strErrMsg);
    }  
  }
  
  BOOL CDlgTexture::PreTranslateMessage(MSG* pMsg) 
  {
    if (m_hAccelTable) TranslateAccelerator(m_hWnd, m_hAccelTable, pMsg);
    return CDialog::PreTranslateMessage(pMsg);
  }
  
 5. duslerin_sokagi

  duslerin_sokagi Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Kopyala - Yapıstırmaca [site linkleri hariç]

  Internet Explorer El Alı?kanlı?ı ?ansına bu Çıktı :)
 6. Castro

  Castro BANNED BANNED

  Cevap: Kopyala - Yapıstırmaca [site linkleri hariç]

  kalorifere, yakın ö?retmene uzak kopyaya elveri?li ara sıra bir haftalı?ına kiraya verilecektir ihtiyaç sahiplerine duyurulur:D
 7. 4BlackStorm

  4BlackStorm Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Kopyala - Yapıstırmaca [site linkleri hariç]

  Haftalı?a durum yetmez. Dersli?i Kaça Geliyo :haha:
 8. Orby

  Orby Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Kopyala - Yapıstırmaca [site linkleri hariç]

  orby05@hotmail.com Administrator : AOG Tarafından Yazılmıstır....  :):):):) Gsl Bir oyunmus :D En son Bole ımıs :D
 9. KOStark

  KOStark Başarili Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Kopyala - Yapıstırmaca [site linkleri hariç]

  Katılan herkeze te?ekkür ederim.. :)
 10. FLoЯa

  FLoЯa Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Kopyala - Yapıstırmaca [site linkleri hariç]

  Bilgisayarı Yeni Açdık :D BO? Yani B-a-? Çıkdı :p :D

Sayfayı Paylaş