Php ile Ekrana yazı yazma.

Konu, 'Web Programlama' kısmında Castro tarafından paylaşıldı.

 1. Castro

  Castro BANNED BANNED

  PHP ile Ekrana Yazı Yazma

  PHP konu ba?lı?ında verdi?im örnekte oldu?u gibi ekrana yazı yazmak için dört de?i?ik yol kullanırız ,

  Kod:
  printf(“Bu bir PHP dosyasıdır.<br>”);
  print(“Bu bir PHP dosyasıdır.<br>”);
  echo (“Bu bir PHP dosyasıdır.<br>”);
  echo “Bu bir PHP dosyasıdır.<br>”;
  
  Yukarıdaki dört satırda ekrana “Bu bir PHP dosyasıdır.” yazacaktır. Dikkat ederseniz her komuttan sonra bir ; i?areti kullanılıyor. Bu i?areti kullanmamamız halinde php programı hata verecektir. ?imdi içinizde “Bu yazıyı HTML ile daha kısa bir kod kümesi ile yazmak mümkün!” diye dü?ünenler olacaktır (bende ilk ba?ta öyle dü?ünmü?tüm :), fakat ilerde ekrana de?i?ken ile gelen bilginin yazdırılmasını gördükten sonra sizde bu yazım ?eklinin gereksiz olmadı?ını anlayacaksınız.
  A?a?ıdaki örnekte $deger adlı de?i?kene de?er atayıp ekrana yazdırıyorum.

  <?php

  /* Buralar yorum satırı*/
  # Burası da tek satırlık yorum aralı?ı

  $de?er = "Bu de?i?kenin de?eri";
  echo $de?er;

  ?>


  Bu dosyayı yazıp ilk.php diye kaydettikten sonra web istemcinizin adres satırına http://localhost/ilk.php yazarsanız ekranda “Bu de?i?kenin de?eri” yazısını göreceksiniz (Kullandı?ınız sunucunun ismi localhost ve ilk.php dosyasının da ana www dizininde oldu?unu varsaydım).
  PHP ile sadece metinsel i?lemler de?il, matematiksel i?lemler de gerçekle?tirebilirsiniz. Bunun için C programlama dilinde oldu?u gibi toplama için +, çıkarma için -, çarpma için *, bölme için / ve kalan bulma için % sembolleri kullanılır.
  İsterseniz birkaç örnek ile matematiksel i?lemlere giri? yapalım.

  Kod:
  <?php
  ###########################
  # Matematiksel İ?lemler #
  # mat.php #
  ###########################
   
  # De?i?kenler tanımlanıyor
  $a = 10;
  $b = 2;
  $c = 3;
   
  # Kullanılacak matematiksel i?levler tanımlanıyor
  $toplam = ($a + $b + $c);
  $carpim = ($a * $b * $c);
  $bolum = ($a / $b);
  $kalan = ($a % $c);
   
  # Çıktılar ekrana yazdırılıyor
  echo "Tanımlı de?i?kenlerin toplamı: <b>$toplam</b><br>\n";
  echo "Tanımlı de?i?kenlerin çarpımı: <b>$carpim</b><br>\n";
  echo "Birinci ve ikinci de?i?kenin bölmesi sonucu bölüm: <b>$bolum</b><br>\n";
  echo "Birinci ve üçüncü de?i?kenin bölmesi sonucu kalan: <b>$kalan</b>";
  ?>
  
  Yukarıdaki örnek, programlama ile daha önce u?ra?mamı? birisi için biraz karı?ık olabilir. Önce de?i?kenlere de?er atanır ve belirli i?levler kullanılarak bu de?erler istenilen i?lemlerden geçirilerek farklı bir sonuç elde edilir. Tıpkı matematikte kullanılan i?levler gibi, belirli i?lemler istenilen de?i?ken de?erine uygulanır.
  Yani, y = f(x, w, z) = x + w + z gibi, bizde y yerine $toplam diye bir de?i?ken ve x, w ve z yerine $a, $b ve $c gibi de?i?kenler kullandık. Matematikte kullanılan i?levlerden tek farkı kullanılan de?i?ken tiplerinin farklı olması ve matematiksel i?lemler dı?ında da i?lemlerin yapılabiliyor olmasıdır.
  Bizim örne?imizde bazı matematiksel de?erlerin toplamı, çarpımı ve bölümü alındı. Bu matematiksel i?lemleri istenilen amaç do?rultusunda uzatıp karma?ıkla?tırmak mümkün.
  Yazdı?ımız PHP dosyasının HTML kaynak kodu  Tanımlı de?i?kenlerin toplamı: <b>15</b><br>
  Tanımlı de?i?kenlerin çarpımı: <b>60</b><br>
  Birinci ve ikinci de?i?kenin bölmesi sonucu bölüm: <b>5</b><br>
  Birinci ve üçüncü de?i?kenin bölmesi sonucu kalan: <b>1</b>


  gibi düz HTML kodlarından ibaret olacaktır. Ziyaretçinin hiçbir ?ekilde bizim PHP kodlarımızı görme ?ansı yoktur. Kaynak kodundan kullandı?ımız \n karakteri HTML çıktımızda satırların tek bir satır gibi de?il de alt alta yazılmı? satırlar olarak olu?masını sa?ladı. Bu gibi durumlarda kullanımı gerekli de?ilse de kullanımının gerekli oldu?u durumlar kesinlikle vardır.
  Birde bir önceki örne?i dikkatli bir ?ekilde incelediyseniz orada de?i?kenin de?erini verirken “ (tırnak i?areti) kullanmama kar?ın son örnekte kullanmadım. Tırnak i?areti kullanılmadı?ı zaman PHP de?i?kenimizin sayısal de?er ta?ıyan bir de?i?ken oldu?unu anlayacaktır.
  Diyelim ki elimizde iki tane metin bilgisi ta?ıyan de?i?ken var. Bunlar $ad = "Fehmi Noyan" ve $soyad = "İSİ" olsun. Bu de?i?kenlerin de?erlerini birle?tirip tek bir de?i?kende saklamak mümkündür. Saklamak istedi?imiz tek de?i?ken $ad_soyad ise kullanmamız gereken komut kümesi

  $ad_soyad = $ad . " " . $soyad;


  gibi bir satırdır. Bu i?lem için çok farklı birle?tirme yolları olsa da bu kullanım birçok yerde i?inizi görecektir.

  alıntıdır...
 2. By_Asicocuk

  By_Asicocuk BANNED BANNED

  Cevap: Php ile Ekrana yazı yazma.

  Bi Deneriz ..
 3. Lemus

  Lemus Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Php ile Ekrana yazı yazma.

  Payla?ım için te?ekkürler.

Sayfayı Paylaş