░░▒▓███►ஐŞimdi AÇILDI KOŞŞ 1RİNCİDE 500NP EŞİT PK SERVER ஐ◄███▓▒░░

Konu, 'Server Tanıtımı' kısmında faho60 tarafından paylaşıldı.

 1. faho60

  faho60 Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Upgrade Oranı

  +1=%100
  +2=%100
  +3=%100
  +4=%100
  +5=%100
  +6=%100
  +7=%100
  +8=%100  Takı Upgrade Oranları

  +1=%100
  +2=%0.00
  +3=%0.00
  +4=%0.00
  +5=%0.00  Server özellikleri qeCelim...

  Sınırsız Pot,[HP],[MP] [1420 ] Hp Pot FİX..

  Dupe oto ban .. gerçi neyi dupe yapıcaksanız İnsan qibi Kasıp Eylenin ;=)

  +open 2 sorunsuz csw ft sorunsuz calısıyor  Serverımızın herşeyi tamdır her Gün aksam savaş olmaktadır.


  Drop List :
  Shula= Scorpion Sheald (+1).(+0)
  Leshant= Hell Breaker (+0) Holy Armori = (+0)
  Bakkira= Avedon (+0)
  Lupus= Lupus Hammer (+0) , Lupus Staff (+0) , Lupus Pendant (+0)
  Lycoan= Lycoan Hammer (+0), Lycoan Staff (+0) , Lycoan Pendant (+0)
  Troll Kİng= SSE (+0)
  Talos= İron Belt (+0) , Glass ßelt (+0) , Belt Of Str (+0) , Belt Of Dex (+0)
  Sneak Queen=İron Nencklace (+0) Amulet Of Dextery (+0)
  Dragon Tooth= Dragon Tooth Hammer (+0)
  Harpy Queen= Warrior Erng. (+0) , Rogue Erng. (+0) , Mage Erng. (+0)
  Dervish Founder= Gold Ring (+0), Rumby Ring (+0)
  Bach= Roc (+0)
  Bishop= Rol (+0)


  Riote (25) Atros (50) Np vermekdetir...  Blood Worm = Mage DD=19 Ve.. Mage Spear =20..

  Swift Attack Scroll= Worm

  Buff Scroll Earth= Worm

  Ac scroll= kecoon

  tüm joblar eşittir.

  Roque= 70 , 75 , 80 , Master 20 , [Sorunsuz Calısmaktadır]..

  mage= 70 75 80 sorunsuz calısmaktadır.

  Başlangıçta her joba göre +8 item +10 takı veriyor Örn>>

  Mage = +8 Crimson Set (MP)+10 takı (MP)

  Elixer= Flame , Cold , Ling. (+8)

  Asas = +8 chitin set (Dex)+10 takı (Dex)

  Shard = Possion (+8) Cleaver = Possion (+9)

  Warrior=+8 Chitin Set (Str)+10 takı (Str)

  Raptor = Possion (+8)

  Priest = +8 Chitin Set (Str) , (HP )+10 Takı (Str),(HP)

  İron İmpack = Ling. (+8)
  Larqe Sheald = Hp. (+8)
  Priest İmpack = Lİng.(+8)
  --Full Mp ci Maqe nowa İle 1.5 Veya 2k arası vurmaktadır
  --Warioru Kimse yememez [Mage Kitlerse],Veya [Rogue İyi Minoor yaparsa]..
  --Rogue Warior İle ii Minnor yaparsa alıR..

  Ip:95.130.172.70

  KoPanel:95.130.172.70


  ----------Yeni Mesaj : at 17:55 ---------- Önceki Mesaj :at 17:53 ----------

  Upgrade Oranı

  +1=%100
  +2=%100
  +3=%100
  +4=%100
  +5=%100
  +6=%100
  +7=%100
  +8=%100  Takı Upgrade Oranları

  +1=%100
  +2=%0.00
  +3=%0.00
  +4=%0.00
  +5=%0.00  Server özellikleri qeCelim...

  Sınırsız Pot,[HP],[MP] [1420 ] Hp Pot FİX..

  Dupe oto ban .. gerçi neyi dupe yapıcaksanız İnsan qibi Kasıp Eylenin ;=)

  +open 2 sorunsuz csw ft sorunsuz calısıyor  Serverımızın herşeyi tamdır her Gün aksam savaş olmaktadır.


  Drop List :
  Shula= Scorpion Sheald (+1).(+0)
  Leshant= Hell Breaker (+0) Holy Armori = (+0)
  Bakkira= Avedon (+0)
  Lupus= Lupus Hammer (+0) , Lupus Staff (+0) , Lupus Pendant (+0)
  Lycoan= Lycoan Hammer (+0), Lycoan Staff (+0) , Lycoan Pendant (+0)
  Troll Kİng= SSE (+0)
  Talos= İron Belt (+0) , Glass ßelt (+0) , Belt Of Str (+0) , Belt Of Dex (+0)
  Sneak Queen=İron Nencklace (+0) Amulet Of Dextery (+0)
  Dragon Tooth= Dragon Tooth Hammer (+0)
  Harpy Queen= Warrior Erng. (+0) , Rogue Erng. (+0) , Mage Erng. (+0)
  Dervish Founder= Gold Ring (+0), Rumby Ring (+0)
  Bach= Roc (+0)
  Bishop= Rol (+0)


  Riote (25) Atros (50) Np vermekdetir...  Blood Worm = Mage DD=19 Ve.. Mage Spear =20..

  Swift Attack Scroll= Worm

  Buff Scroll Earth= Worm

  Ac scroll= kecoon

  tüm joblar eşittir.

  Roque= 70 , 75 , 80 , Master 20 , [Sorunsuz Calısmaktadır]..

  mage= 70 75 80 sorunsuz calısmaktadır.

  Başlangıçta her joba göre +8 item +10 takı veriyor Örn>>

  Mage = +8 Crimson Set (MP)+10 takı (MP)

  Elixer= Flame , Cold , Ling. (+8)

  Asas = +8 chitin set (Dex)+10 takı (Dex)

  Shard = Possion (+8) Cleaver = Possion (+9)

  Warrior=+8 Chitin Set (Str)+10 takı (Str)

  Raptor = Possion (+8)

  Priest = +8 Chitin Set (Str) , (HP )+10 Takı (Str),(HP)

  İron İmpack = Ling. (+8)
  Larqe Sheald = Hp. (+8)
  Priest İmpack = Lİng.(+8)
  --Full Mp ci Maqe nowa İle 1.5 Veya 2k arası vurmaktadır
  --Warioru Kimse yememez [Mage Kitlerse],Veya [Rogue İyi Minoor yaparsa]..
  --Rogue Warior İle ii Minnor yaparsa alıR..

  Ip:95.130.172.70

  KoPanel:95.130.172.70


  ----------Yeni Mesaj : at 17:56 ---------- Önceki Mesaj :at 17:55 ----------

  Upgrade Oranı

  +1=%100
  +2=%100
  +3=%100
  +4=%100
  +5=%100
  +6=%100
  +7=%100
  +8=%100  Takı Upgrade Oranları

  +1=%100
  +2=%0.00
  +3=%0.00
  +4=%0.00
  +5=%0.00  Server özellikleri qeCelim...

  Sınırsız Pot,[HP],[MP] [1420 ] Hp Pot FİX..

  Dupe oto ban .. gerçi neyi dupe yapıcaksanız İnsan qibi Kasıp Eylenin ;=)

  +open 2 sorunsuz csw ft sorunsuz calısıyor  Serverımızın herşeyi tamdır her Gün aksam savaş olmaktadır.


  Drop List :
  Shula= Scorpion Sheald (+1).(+0)
  Leshant= Hell Breaker (+0) Holy Armori = (+0)
  Bakkira= Avedon (+0)
  Lupus= Lupus Hammer (+0) , Lupus Staff (+0) , Lupus Pendant (+0)
  Lycoan= Lycoan Hammer (+0), Lycoan Staff (+0) , Lycoan Pendant (+0)
  Troll Kİng= SSE (+0)
  Talos= İron Belt (+0) , Glass ßelt (+0) , Belt Of Str (+0) , Belt Of Dex (+0)
  Sneak Queen=İron Nencklace (+0) Amulet Of Dextery (+0)
  Dragon Tooth= Dragon Tooth Hammer (+0)
  Harpy Queen= Warrior Erng. (+0) , Rogue Erng. (+0) , Mage Erng. (+0)
  Dervish Founder= Gold Ring (+0), Rumby Ring (+0)
  Bach= Roc (+0)
  Bishop= Rol (+0)


  Riote (25) Atros (50) Np vermekdetir...  Blood Worm = Mage DD=19 Ve.. Mage Spear =20..

  Swift Attack Scroll= Worm

  Buff Scroll Earth= Worm

  Ac scroll= kecoon

  tüm joblar eşittir.

  Roque= 70 , 75 , 80 , Master 20 , [Sorunsuz Calısmaktadır]..

  mage= 70 75 80 sorunsuz calısmaktadır.

  Başlangıçta her joba göre +8 item +10 takı veriyor Örn>>

  Mage = +8 Crimson Set (MP)+10 takı (MP)

  Elixer= Flame , Cold , Ling. (+8)

  Asas = +8 chitin set (Dex)+10 takı (Dex)

  Shard = Possion (+8) Cleaver = Possion (+9)

  Warrior=+8 Chitin Set (Str)+10 takı (Str)

  Raptor = Possion (+8)

  Priest = +8 Chitin Set (Str) , (HP )+10 Takı (Str),(HP)

  İron İmpack = Ling. (+8)
  Larqe Sheald = Hp. (+8)
  Priest İmpack = Lİng.(+8)
  --Full Mp ci Maqe nowa İle 1.5 Veya 2k arası vurmaktadır
  --Warioru Kimse yememez [Mage Kitlerse],Veya [Rogue İyi Minoor yaparsa]..
  --Rogue Warior İle ii Minnor yaparsa alıR..

  Ip:95.130.172.70

  KoPanel:95.130.172.70


  ----------Yeni Mesaj : at 17:57 ---------- Önceki Mesaj :at 17:56 ----------

  Upgrade Oranı

  +1=%100
  +2=%100
  +3=%100
  +4=%100
  +5=%100
  +6=%100
  +7=%100
  +8=%100  Takı Upgrade Oranları

  +1=%100
  +2=%0.00
  +3=%0.00
  +4=%0.00
  +5=%0.00  Server özellikleri qeCelim...

  Sınırsız Pot,[HP],[MP] [1420 ] Hp Pot FİX..

  Dupe oto ban .. gerçi neyi dupe yapıcaksanız İnsan qibi Kasıp Eylenin ;=)

  +open 2 sorunsuz csw ft sorunsuz calısıyor  Serverımızın herşeyi tamdır her Gün aksam savaş olmaktadır.


  Drop List :
  Shula= Scorpion Sheald (+1).(+0)
  Leshant= Hell Breaker (+0) Holy Armori = (+0)
  Bakkira= Avedon (+0)
  Lupus= Lupus Hammer (+0) , Lupus Staff (+0) , Lupus Pendant (+0)
  Lycoan= Lycoan Hammer (+0), Lycoan Staff (+0) , Lycoan Pendant (+0)
  Troll Kİng= SSE (+0)
  Talos= İron Belt (+0) , Glass ßelt (+0) , Belt Of Str (+0) , Belt Of Dex (+0)
  Sneak Queen=İron Nencklace (+0) Amulet Of Dextery (+0)
  Dragon Tooth= Dragon Tooth Hammer (+0)
  Harpy Queen= Warrior Erng. (+0) , Rogue Erng. (+0) , Mage Erng. (+0)
  Dervish Founder= Gold Ring (+0), Rumby Ring (+0)
  Bach= Roc (+0)
  Bishop= Rol (+0)


  Riote (25) Atros (50) Np vermekdetir...  Blood Worm = Mage DD=19 Ve.. Mage Spear =20..

  Swift Attack Scroll= Worm

  Buff Scroll Earth= Worm

  Ac scroll= kecoon

  tüm joblar eşittir.

  Roque= 70 , 75 , 80 , Master 20 , [Sorunsuz Calısmaktadır]..

  mage= 70 75 80 sorunsuz calısmaktadır.

  Başlangıçta her joba göre +8 item +10 takı veriyor Örn>>

  Mage = +8 Crimson Set (MP)+10 takı (MP)

  Elixer= Flame , Cold , Ling. (+8)

  Asas = +8 chitin set (Dex)+10 takı (Dex)

  Shard = Possion (+8) Cleaver = Possion (+9)

  Warrior=+8 Chitin Set (Str)+10 takı (Str)

  Raptor = Possion (+8)

  Priest = +8 Chitin Set (Str) , (HP )+10 Takı (Str),(HP)

  İron İmpack = Ling. (+8)
  Larqe Sheald = Hp. (+8)
  Priest İmpack = Lİng.(+8)
  --Full Mp ci Maqe nowa İle 1.5 Veya 2k arası vurmaktadır
  --Warioru Kimse yememez [Mage Kitlerse],Veya [Rogue İyi Minoor yaparsa]..
  --Rogue Warior İle ii Minnor yaparsa alıR..

  Ip:95.130.172.70

  KoPanel:95.130.172.70


  ----------Yeni Mesaj : at 17:58 ---------- Önceki Mesaj :at 17:57 ----------

  Upgrade Oranı

  +1=%100
  +2=%100
  +3=%100
  +4=%100
  +5=%100
  +6=%100
  +7=%100
  +8=%100  Takı Upgrade Oranları

  +1=%100
  +2=%0.00
  +3=%0.00
  +4=%0.00
  +5=%0.00  Server özellikleri qeCelim...

  Sınırsız Pot,[HP],[MP] [1420 ] Hp Pot FİX..

  Dupe oto ban .. gerçi neyi dupe yapıcaksanız İnsan qibi Kasıp Eylenin ;=)

  +open 2 sorunsuz csw ft sorunsuz calısıyor  Serverımızın herşeyi tamdır her Gün aksam savaş olmaktadır.


  Drop List :
  Shula= Scorpion Sheald (+1).(+0)
  Leshant= Hell Breaker (+0) Holy Armori = (+0)
  Bakkira= Avedon (+0)
  Lupus= Lupus Hammer (+0) , Lupus Staff (+0) , Lupus Pendant (+0)
  Lycoan= Lycoan Hammer (+0), Lycoan Staff (+0) , Lycoan Pendant (+0)
  Troll Kİng= SSE (+0)
  Talos= İron Belt (+0) , Glass ßelt (+0) , Belt Of Str (+0) , Belt Of Dex (+0)
  Sneak Queen=İron Nencklace (+0) Amulet Of Dextery (+0)
  Dragon Tooth= Dragon Tooth Hammer (+0)
  Harpy Queen= Warrior Erng. (+0) , Rogue Erng. (+0) , Mage Erng. (+0)
  Dervish Founder= Gold Ring (+0), Rumby Ring (+0)
  Bach= Roc (+0)
  Bishop= Rol (+0)


  Riote (25) Atros (50) Np vermekdetir...  Blood Worm = Mage DD=19 Ve.. Mage Spear =20..

  Swift Attack Scroll= Worm

  Buff Scroll Earth= Worm

  Ac scroll= kecoon

  tüm joblar eşittir.

  Roque= 70 , 75 , 80 , Master 20 , [Sorunsuz Calısmaktadır]..

  mage= 70 75 80 sorunsuz calısmaktadır.

  Başlangıçta her joba göre +8 item +10 takı veriyor Örn>>

  Mage = +8 Crimson Set (MP)+10 takı (MP)

  Elixer= Flame , Cold , Ling. (+8)

  Asas = +8 chitin set (Dex)+10 takı (Dex)

  Shard = Possion (+8) Cleaver = Possion (+9)

  Warrior=+8 Chitin Set (Str)+10 takı (Str)

  Raptor = Possion (+8)

  Priest = +8 Chitin Set (Str) , (HP )+10 Takı (Str),(HP)

  İron İmpack = Ling. (+8)
  Larqe Sheald = Hp. (+8)
  Priest İmpack = Lİng.(+8)
  --Full Mp ci Maqe nowa İle 1.5 Veya 2k arası vurmaktadır
  --Warioru Kimse yememez [Mage Kitlerse],Veya [Rogue İyi Minoor yaparsa]..
  --Rogue Warior İle ii Minnor yaparsa alıR..

  Ip:95.130.172.70

  KoPanel:95.130.172.70
 2. ozdal1

  ozdal1 Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: ░░▒▓███►ஐŞimdi AÇILDI KOŞŞ 1RİNCİDE 500NP EŞİT PK SERVER ஐ◄███▓▒░░

  hayırlı olsun..
 3. desert101

  desert101 Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: ░░▒▓███►ஐŞimdi AÇILDI KOŞŞ 1RİNCİDE 500NP EŞİT PK SERVER ஐ◄███▓▒░░

  konu güncel

Sayfayı Paylaş