Visual Basic . NET - Form Özellikleri

Konu, '.NET Programlama Dilleri' kısmında Castro tarafından paylaşıldı.

 1. Castro

  Castro BANNED BANNED

  Arkadaşlar Merhaba!

  VB.NET de Form özellikleri hakkında bilgi vermek istiyorum..
  Buyrun ;

  Windows tabanlı uygulamaların DOS tabanlı uygulamalardan en büyük farkı formlardır. kar?ınızda duran siyah renkli bir ekranda beyaz yazılar üzerinde göz bozarak saatlerce çalı?mak yerine windows tabanlı programlamanın keyfine vardı?ımızı ya?atan en büyük nesnemiz formlardır.
  Yeni bir Visual Studio projesi açtı?ımız zaman , kar?ımıza otomatik olarak yeni gıcır gıcır üzerine herhangi bir nesne de?memi? formumuz hazır olarak bizi beklemektedir.

  Forma ait özellikler ve bu özelliklerin açıklamaları a?a?ıdaki gibidir ;

  Name = Bu özellik formumuzun adını belirtir. programın içindeki her nesnenin birbirinden benzersiz bir adı olmak zorunda. yani iki tane aynı ada sahip Form1 nesnemiz olamaz. ça?ırmak istedi?imiz formu bu isim ile ça?ırırız.

  AcceptButton = Bu özellik , formumuzdaki varsayılan dü?menin hangisi oldu?unu ve kullanıcı form üzerinde ENTER tu?una basınca hangi dü?menin i?lem yapması gerekti?ini belirler.

  AllowDrop = Bu özellik ile formun üzerine mouse ile sürükle-bırak i?lemi yapılıp yapılamayaca?ı ayarlanır.

  AutoScaleMode = Bu özellik ile , ekran çözünürlü?ü de?i?ti?i zaman , formun veya control'un hangi özelli?inin bu çözünürlü?e göre ayarlanaca?ını belirtir.

  AutoScroll = BU özellik ile , formun içindeki nesneler , ekranın görünebilir alanından daha büyük ise otomatik olarak bir scrollbar eklenip eklenmeyece?ini ayarlamaya yarar.

  AutoScrollMargin = Bu özellik ile formun veya controlün üzerinde çıkan scrollbar ların geni?lik ve yükseklik de?erleri ayarlanır.

  AutoScrollMinSize = Otomatik olarak eklenen scrollbar ların alabilece?i en küçük boyut de?erleri ayarlanır.

  AutoSize = Formun içindeki nesnelere göre otomatik olarak boyutunun ayarlanaca?ı özelliktir.Mesela bir formun içinde çe?itli usercontrollar gösterdi?inizi varsayalım. her usercontrol nesnesinin boyutu birbirinden farklı ise , formun boyutuda usercontrola göre ayarlanacaktır.

  BackColor = Formumuzun arkaplan rengini belirler.

  BackGroundImage = formumuzun arkaplanında resim göstermek istersen bu özelli?i kullanırız.

  BackGroundImageLayout = Arkaplan resminin formda görünme ?eklini belirleriz.

  CancelButton = kullanıcı formun üzerinde ESC tu?una basınca hangi dü?menin i?lemesini istiyorsak onu belirtiriz.

  ContextMenuStrip = Formun üzerinde sa? tıklayınca gösterilecek menünün seçildi?i özelliktir.

  ControlBox = Formun sa? üst kö?esindeki Kapat - Küçült - Büyült dü?melerinin kapatılıp açıldı?ı özelliktir.

  Cursor = Formun üzerindeki mouse simgesinin ayarlandı?ı özelliktir.

  Enabled = Bu özellik ile formun kullanıcı tarafından kullanılıp kullanılmayaca?ı , form üzerindeki elemanların kilitli olup olmayaca?ı belirlenir.

  Font = Bu özellik ile formun üzerine eklenen elemanların yazı tipi özellikleri ayarlanır.

  ForeColor = Bu özellik ile formun üzerinde elemanların yazı rengi ayarlanır.

  FormBorderStyle = Bu özellik ile formun kenarları ayarlanır. Formun boyutu de?i?tirebilir ve sabit gibi de?erler alır.

  HelpButton = Ba?lık çubu?unda Yardım dü?mesinin gösterilip gösterilmeyee?i ayarlanır.

  Icon = formun ba?lı?ında sol üst kö?ede gösterilecek olan resim ayarlanır. Bu özellik ile sadece formun Icon özelli?i ayarlanır programın de?il.

  IsMDIContainer = Formumuzun MDI form olarak kullanılıp kullanılmayaca?ı ayarlanır.

  Language = Bu özellik ile formumuzun dil seçene?ini seçeriz. E?er projemizde birden fazla dil kullanacaksak , orjinal program dilimizi seçeriz. Türkçe için Turkish(Tukey) seçeriz.

  Localizable = Bu özellik ile yukarıda Language özelli?i ortak çalı?maktadır. E?er birden fazla dil seçene?i olan bir program yapıyorsak ve nesnelerimizin di?er dil seçeneklerini u?ra?madan ayarlamak istiyorsak bu özellik true olmalı. Bir ba?ka program aracılı?ı ile orjinal program dosyası üzerinde de?i?iklik yapmadan formumuzun dil seçene?ini de?i?tirebiliriz. Bu kullanaca?ımız program hakkında ileride bahsedece?im.

  Location = Formumuzun ekranın sol üst kö?esinden itibaren ekran üzerinde nerde gözükece?ini ayarladı?ımız özelliktir.

  Locked = Bu özellik ile formumuzun ta?ınabilece?ini ve ta?ınamayaca?ını , formun boyutunun de?i?tirilebilece?ini ayarlıyoruz. True seçene?ini seçersek , kullanıcı formun ekran üzerinde ta?ıyamaz ve boyutlandıramaz

  MainMenuStrip = Bu özellik ile , formumuzda gösterilecek ana menü özelli?i ayarlanmaktadır.

  MaximizeBox = Sol üst kö?ede görülen büyült dü?mesinin görünüp görünmeyece?ini ayarlar.

  MaximumSize = formumuzun alabilece?i maksimum büyüklü?ü ayarlamamıza yarar.kullanıcı formu ne kadar büyültmek isterse istesin bizim verdi?imiz de?erden büyük bir de?er alamaz.

  MinimizeBox = Formun sol üst kö?esinde yer alan küçült dü?mesinin görünüp görüneyece?ini ayarlar

  MinimumSize = formun alabilece?i en küçük boyut de?erini ayarlar

  Opacity = formumuzun saydamlı?ını ayarlar.

  Padding = forma eklenen kontroller arasında ne kadar bo?luk olması gerekti?ini ayarlar

  RightoLeft = araplar için program yazıyorsanız bu özellik i?inize yarayacaktır. sa?dan sola yazılan diller için nesneleri bu özelli?i göre ayarlar.

  RightToLeftLayout = bu özellik yukarıdaki özellikler benzerdir(araplar konusunda) görünümü sa?dan sola olup olmayaca?ını ayarlar

  ShowIcon = ba?lık çubu?unda Iconun gösterilip gösterilmeyece?ini ayarlar

  ShowInTaskBar = formumuzun , ba?lat menüsünün yanındaki görev çubu?unda görünüp görünmeyece?ini ayarlar. dikkat görev yöneticisinde formumuz hala görünür , bu özellik onu ayarlamaz

  Size = formumuzun boyutlarını ayarlar

  StartPosition = formumuzun ekranda nerde gösterilece?ini ayarlar

  Text = formumuzun ba?lı?ındaki yazının ayarlandı?ı özelliktir. Formumuzun ismini de?i?tirmez

  TopMost = form açıldı?ında di?er tüm formların üzerinde gözüküp gözükmeyece?in ayarlar. formumuz kapatılmadan di?er form gözükmez

  WindowsState = formumuzun tam ekran veya normal boyutlarındamı gösterilece?ini ayarlar
 2. By_Asicocuk

  By_Asicocuk BANNED BANNED

  Cevap: Visual Basic . NET - Form Özellikleri

  Biraz Uzun Ama Güzel ..
 3. iMacC4Ever

  iMacC4Ever Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Visual Basic . NET - Form Özellikleri

  Alıntı Deqilmi ? Biryerden Hatırlıyorum sanki.. Neyse Te?ekürLer Yinede.;)
 4. FLoЯa

  FLoЯa Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Visual Basic . NET - Form Özellikleri

  Alıntı Olabilir Paylaşım Yeter Teşekkürler Cüneyt.
 5. sirreal911

  sirreal911 Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Visual Basic . NET - Form Özellikleri

  bunları örenirsem 2 qüne program yazip k2'yi çökeLtirim xP
 6. fshky

  fshky Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Visual Basic . NET - Form Özellikleri

  Bunlarlamı çökerticen ? :p
 7. Lemus

  Lemus Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Visual Basic . NET - Form Özellikleri

  Olsun Bilgi Paylaştıkça Çoğalır :happy:
 8. KOStark

  KOStark Başarili Üye BANNED

  Cevap: Visual Basic . NET - Form Özellikleri


  O zaman benim sözde K2'yi çökertmem gerek :p
 9. Lemus

  Lemus Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Visual Basic . NET - Form Özellikleri

  :haha2::haha2::haha2::haha2::haha2::haha2::haha2:
 10. corba

  corba Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Visual Basic . NET - Form Özellikleri

  deniyicem saol

  ----------Yeni Mesaj : at 00:38 ---------- Önceki Mesaj :at 00:33 ----------

  saolasın kardeş

Sayfayı Paylaş